تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٣/٣٠ |


مشارکت پايين بانوان همداني در اهداي خون

روزنامه هگمتانه

فرهنگ هاي متفاوتي در يک جامعه مي تواند آن جامعه را به يک جامعه توسعه يافته و ايده آل تبديل کند، و نويد يک شهر خوب را به شهروندان آن بدهند، اصول و فرهنگ هايي که بايد شهروندان، آن را رعايت کنند. يکي از اين فرهنگ ها فرهنگ ايثار است که مي تواند در قالب اهداي خون به همنوعان متبلور شود.

زهرا ذوالفقاري: فرهنگهاي متفاوتي در يک جامعه وجود دارد که ميتواند آن جامعه را به يک جامعه توسعه يافته و ايدهآل تبديل کند، اصولي که شايد به تنهايي ديده نشود اما با در کنار هم قرار گرفتن، ميتوانند نويد يک شهر خوب را به شهروندان آن بدهند، اصول و فرهنگهايي که بايد شهروندان، آن را رعايت کنند. يکي از اين فرهنگها فرهنگ ايثار است که ميتواند در قالب اهداي خون به همنوعان متبلور شود.

فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي، وقتي در يک جامعه فراگير باشد، بدون شک آن جامعه آباد خواهد شد، وقتي در برابر مشکل همنوع خود ايثار ميکنيم و از جان يا مال خود ميگذريم، نهتنها به وظيفه شرعي و انساني خود عمل کرديم، بلکه گام مهمي در راستاي اعتلاي فرهنگ ايثار در جامعه و توسعه آن برداشتيم.

همين که نسبت به مشکلات و درد و رنج همشهريان و هموطنان خود بياهميت نباشيم، نشانه مهمي از يک شهروند خوب بودن است، به واقع نياز نيست براي يک شهروند خوب بودن و ساختن يک شهر خوب، کار خاصي انجام دهيم.

گذشتن از امکانات و در حالي که ميتوانيم آن را با ديگران شريک شويم و آسيبي به زندگي شخصي ما نميرساند، ميتواند ما را به يک شهروند مسؤول تبديل کند.

وقتي دست عابر نابينايي را ميگيريم و به او در رد شدن از خيابان کمک ميکنيم، هنگاميکه زير باران مسافري را که در خيابان ايستاده سوار خودرو خود ميکنيم و او را تا مسيري ميرسانيم، زماني که دست بيمار نيازمندي را ميگيريم و يا به کودک يتيميکمک ميکنيم، همه اينها يعني اينکه ما نسبت به همنوع خود مسؤوليتپذيريم و فرهنگ ايثار را ياد گرفتيم.

فرهنگ ايثار و از خودگذشتگي ميتواند در شکلهاي مختلف بروز پيدا کند، يکي از اين شکلها اهداي خون براي نجات جان بيماران و همنوعان است.

همه ما شعار «اهداي خون، اهداي زندگي» را بارها شنيديم، اما چقدر حاضر شديم ازآن به همنوعان ببخشيم؟ چه ميزان اين فرهنگ در بين شهروندان ما نهادينه شده است؟ چه ميزان با فرهنگ اهداي خون آشنايي داريم و آيا حاضر هستيم براي نجات جان ديگري از خون خود بدون اينکه آسيبي به ما برسد، بگذريم؟

* حذف اهداکنندگان خون بار اول همدان

رئيس سازمان انتقال خون استان همدان درباره مشارکت مردم همدان در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، اظهار کرد: فرهنگ اهداي خون را در استان، طي 10 سال نهادينه کرديم.

افشين محمدي در اين مورد ادامه داد: تا سال 86، نزديک به 20 درصد تأمين خون در بيمارستانها به صورت جايگزين اجبار بود و از آن سال با فرهنگسازي اين اجبار را حذف کرديم.

وي بيان کرد: خوشبختانه استان همدان، در حال حاضر جزء استانهاي پيشتاز در زمينه حذف اهداکنندگان بار اول از اهداي خون است که بسيار باارزش است.

محمدي اضافه کرد: در مهرماه سال گذشته شرايط و ذخاير خون 5 استان طوري بود که توانستند اهداکنندگان بار اول را حذف کنند.

وي ابراز کرد: آمارها نشان ميدهد که بيش از 90 درصد آلودگيها در اهداکنندگان بار اول است.

 * افزايش ضريب سلامت خون با حذف اهداکننده بار اول

رئيس سازمان انتقال خون استان همدان با بيان اينکه هدف از اين کار افزايش ضريب سلامت خون است، عنوان کرد: با اين شيوه سالمترين خون را به بيماران نيازمند استان ميدهيم.

محمدي با اشاره به اينکه حذف اهداکنندگان بار اول در استان همدان نشان از اين دارد که فرهنگ اهداي خون در همدان جا افتاده است، ابراز کرد: اما متأسفانه خانمها در همدان مانند ساير نقاط کشور، استقبال کمي از اهداي خون دارند و آمار استان در اين رابطه نزديک به چهار درصد است.

* مشارکت بانوان همداني در اهداي خون پايين است

وي ادامه داد: بالاترين استاندارد اهداي خون در استانهاي کرمانشاه، لرستان و استانهاي همجوار است ولي شاخص اهداي خون بانوان در اين استانها پايين است.

اين مسؤول عنوان کرد: البته بانوان هر زمان که نياز بود به صحنه آمدند و در زمان جنگ ديديم که 50 درصد اهداکنندگان را خانمها تشکيل دادند.

محمدي اظهار کرد: هر چند سعي کرديم بستر اهداي خون خانمها را فراهم کنيم اما استقبال نشده است در حالي که در کشورهايي چون دانمارک و... آمار خانمها برابر با آقايان است.

* سلامت اهداکنندگان خون مهم است

وي ابراز کرد: خانمها سه بار در سال و آقايان چهار بار در سال ميتوانند اهداي خون داشته باشند.

اين مسؤول تأکيد کرد: باور غلطي وجود دارد که ميگويند خانمها کمخون هستند در حالي که ما از آنها آزمايش ميگيريم و اگر کمخون باشند و يا شرايط اهداي خون را نداشته باشند از آنها خون نميگيريم.

* کمبود اهداکنندگان گروه خوني منفي

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه 90 درصد جمعيت کشور ما داراي گروه خوني مثبت هستند، اظهار کرد: کمتر از ده درصد جمعيت کشور داراي گروه خون منفي است و آمار اهداکنندگان گروه خوني منفي کم است.

* اهداکنندگان، اهداي خون را به مناسبت خاصي موکول نکنند

اين مسؤول ابراز کرد: از آنجا که فرآورده خوني همچون پلاکت قابل ذخيرهسازي نيست بنابراين از اهداکنندگان ميخواهيم اهداي خون را به يک مناسبت خاص مانند شب قدر و يا روز عاشورا و... موکول نکنند و هر فصل براي اهداي خون مراجعه کنند.

محمدي عنوان کرد: خوشبختانه استان همدان ذخاير خوبي دارد و در حال حاضر از 100 درصد مراجعهکنندگان 63 درصد اهداکننده مستمر و 37 درصد اهداکننده باسابقه هستند که هدف ما افزايش اهداکننده مستمر است.

با اين تفاسير، اگرچه فرهنگ اهداي خون در همدان مطلوب است اما بانوان همداني نيز بايد وارد اين عرصه شوند و فرهنگ اهداي خون بين آنها بالا رود.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان