تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٨/٢۴ |


پیوست اقتصادی و گردشگری پروژه های شهری تعریف شود

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

در حاشیه برگزاری چهلمین اجلاس جهانی گردشگری همدان 2018، نشست های هم اندیشی رؤسای شوراهای مراکز استان ها و شهرداران کشور با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری برگزار و بازدیدهایی هم از پیاده راه های شهر و آرامگاه بوعلی سینا صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان در این بازدیدها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرمایهگذاری در گردشگری بیشترین بازده را دارد که ظرفیتهای همدان، فرصتی بزرگ برای گردشگری کشور است، تأکید کرد: انتظار میرود پیوست اقتصادی و گردشگری برای تمامی پروژههای شهری همدان تعریف شود.

حسین قراباغی اضافه کرد: در این رویداد بینالمللی تمام تلاش خود را پیرامون بررسی فرصتها و ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری در مدیریت شهری برای معرفی شهر همدان و بهرهمندی از این مباحث به کار گرفتیم.

قراباغی با اشاره به نشستهای هماندیشی رؤسای شوراهای مراکز استانها و شهرداران کشور با اعضای کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری در حاشیه چهلمین اجلاس جهانی گردشگری و همچنین بازدید رؤسای شوراهای اسلامی مراکز کشورها از پیادهراههای شهر و آرامگاه بوعلی سینا، گفت: اینگونه نشستها و تعاملات میتواند در راستای انتقال تجربیات سازنده و مؤثر باشد.

به گفته وی، گفتوگو و تبادلنظر با سرمایهگذاران آفریقای جنوبی، مالزی، تایلند، اسپانیا و... در اجلاس گردشگری همدان 2018 در راستای معرفی همدان و جذب سرمایهگذار و گردشگر صورت گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان از تدوین سیاست و برنامههای کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورا خبر داد و یادآور شد: لحاظ کردن پیوست اقتصادی و گردشگری برای هر پروژه شهری از جمله تأکیدات است که تمامی اقدامات به ویژه بودجه ریزی سالیانه باید بر اساس مطالعات و کارشناسی شده، انجام شود.

قراباغی با بیان اینکه مقرر شده بستههای حمایتی برای سرمایهگذاری آماده شود، افزود: سازمان سرمایهگذاری شهرداری هم اکنون در حال تدوین و تهیه این بسته حمایتی است.

وی با تأکید بر اولویت بندی اجرای پروژه ها، گفت: الگوبرداری از فرصتهای سرمایهگذاری سایر شهرها و کشورها و بومی سازی این الگوها از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان