تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/٣١ |


برنامه عملیاتی شهر و شهرداری وارد مرحله اجرایی شده است

روزنامه هگمتانه

مرحله دوم برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری همدان با حضور دبیران کارگروه‌های ستاد و مشاور برنامه برگزار شد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان؛ معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان در این باره اظهار کرد: برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری همدان بر اساس دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر در چارچوب 9 مرحله تعریف شده است.

مرتضی حضرت زاده افزود: به موجب این برنامه چشمانداز شهر در افق 20 ساله ترسیم میشود و چهار برنامه عملیاتی در ابتدای فازهای پنج ساله تهیه میشود که وجه تمایز این برنامه با سایر طرحها و برنامهها، مشارکتی بودن آن است و کوشیده میشود تا ضمن اخذ نظرات تمامی گروههای ذینفع، ذیربط و ذینفوذ از جمله شهرداری همدان، شورای اسلامی شهر همدان، دستگاههای اجرایی مشارکتکننده، نخبگان و متخصصان شهر و جامعه مدنی، چشمانداز مورد وفاق همگان تبیین شود و بر مبنای چشمانداز، برنامههای عملیاتی تعریف گردد.

رئیس دبیرخانه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری همدان با اشاره به اینکه اتصال برنامههای عملیاتی به بودجههای سازمانی و اندازهگیری روند پیشرفت برنامهها به کمک سازوکار پایش متضمن موفقیت این برنامه خواهد بود، تصریح کرد: این برنامه وارد مرحله اجرایی شده است و به تازگی مرحله دوم آن با حضور دبیران کارگروههای اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست خدمات شهری و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری، مدیریت و هوشمند سازی، مالی و اقتصادی و مناطق برگزار شد.

حضرت زاده ادامه داد: در این مرحله و با حضور مشاور طرح، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط کارگروههای مختلف و میزان پیشرفت کار ارائه شد که در ادامه جلسه و در خصوص موارد و موضوعات مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

معاون شهردار همدان ضمن تأکید بر تسریع در اکران مرحله دوم طرح، بیان کرد: یکی از دلایل انتخاب مشاور، تسریع در فرایند انجام طرح است چراکه بخش قابل توجهی از طرح باید از طریق مشاور انجام گیرد.

وی اضافه کرد: در حوزههایی که به دلایل حوادث غیرمترقبه نظیر شیوع ویروس کرونا، خروجی چندان مناسبی را شاهد نیستیم بایستی با همکاری مشاور همسو با کارگروهها وقت بیشتری لحاظ شود که در همین راستا و به منظور پیشبرد و تسریع در فرایند کار، استقرار دفتر محلی از طریق مشاور در کارگروههای مورد اشاره ضروری است.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان