تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٠١ |


معافیت مالیاتی ممنوع شد

روزنامه هگمتانه

نمایندگان با تصویب ماده ای ازلایحه برنامه ششم در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت مقررکردند برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی در سال های اجرای برنامه ممنوع است.

در جلسه علنی روز گذشته بررسی لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان پس از ۵ ساعت بررسی ماده ۶ این لایحه در جلسه نوبت سوم روز دوشنبه گذشته و جلسه صبح دیروز این ماده را به تصویب رساندند.

این ماده مربوط به بخش بودجه و مالیه عمومی لایحه برنامه است.

بر این اساس مقرر شد بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:

۱- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید در سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) این ماده و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها در مورد بند الف، ب، ج، توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع میشود:

الف) سازمان مالیاتی کشور عوارض وصولی موضوع بند(الف)ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در این قانون و واریز به حساب متمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، به نسبت هفتاد درصد شهرها و سی درصد روستاها و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میشود تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره- عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع این قانون و عوارض شمارهگذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون به حساب متمرکز وجوه به نام نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. این وجوه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد سایر شهرها، و سی و پنج درصد روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میشود. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژههای نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میشود.

تبصره- پنج درصد از مبلغ موضوع سهم ۳۰ درصدی شهرکهای استان برای ارائه خدمات مربوط در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار میگیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء بند ۲ ماده فوق بر بخش مغایر با تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

ج) عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای( برای روستاهای فاقد دهیاری) و مناطق عشایری همان شهرستان توزیع میشود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.

تبصره- در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضا کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه استانهای مربوط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی استانهای مربوط براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان