تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٢٢ |


درد تنهايي به تک فرزندها تحميل مي شود

روزنامه هگمتانه

در سال هاي اخير افراد مختلف درباره خطر کاهش فرزندآوري در جامعه سخن گفته اند اما به نظر مي رسد عمق فاجعه را بيشتر از هر کارشناس و مسؤولي کودکاني متوجه مي شوند که امروز به لطف اشتباه مسؤولان و فرهنگ سازي غلط براي محدود کردن تعداد فرزندان به 2 بچه، تنهايي را با تمام وجود درک مي کنند.

زهره پوروهابي:  کودکي که در خانوادههاي قديمي با سه يا چهار خواهر برادر زندگي را مزه مزه ميکرد امروز بايد با اسباب بازيهاي سرد و بيروح يا بازيهاي خشن رايانهاي انس پيدا کند و روزگار بگذراند.

خانم جواني که تک فرزند بود درباره بچههايي که خواهر برادر ندارند به خبرنگار هگمتانه گفت: من ناچار بودم تنها بزرگ شوم تنها بازي کنم و... هميشه حسرت داشتن خواهر يا برادر در دلم باقي مانده اينکه مثل داستانها با خواهران و برادرانم خانه بسازيم، دعوا کنيم، غذا بخوريم رؤياي من است.

او که عليرغم تمام تلاشش براي خندان بودن غم بزرگي در چهرهاش خودنمايي ميکرد، ادامه دارد: من فکر ميکنم محروم کردن بچهها از داشتن خواهر و برادر ظلم بزرگي است.

وي تعداد مناسب فرزندان را حداقل سه فرزند بيان کرد و افزود: اگر روزي صاحب خانواده شوم حتماً سه فرزند خواهم داشت نميخواهم فرزندم مانند من طعم تلخ تنهايي را حس کند.

محمد نيز که اکنون نوجوان است در اين باره گفت: صبح از خواب که بلند ميشوم فقط خودم هستم و خودم. با آنکه رابطهام با والدينم خوب است، اما خيلي زياد با آنها راحت نيستم، حرفهايي است که نميشود به آنها گفت. اصلاً دلم ميخواهد شيطنت کنم، سر به سر کسي بگذارم يا با کسي که تقريباً همسن خودم است بگويم و بخندم. وقتي دوستان خود را ميبينم که از خواهر يا برادرانشان سخن ميگويند، دلم به درد ميآيد، آخر من هميشه آرزو داشتم خواهر يا برادري داشته باشم.

او که تک فرزند خانواده است، معتقد است: داشتن برادر و خواهر در شادي بچهها و تجربهاندوزي آنها کمک ميکند.

دوستي نيز نامهاي از کودکي نشانم داد که ضمن گلايه از تنها بودن به زبان کودکانه به مادر خود يک ماه وقت داده بود تا خواهر و برادري برايش بياورد؛ اين نشاندهنده اوج رنجي است که سياست کاهش جمعيت به نسل آينده تحميل کرد.

چالشهاي جمعيتي در قالب محورهايي نظير جمعيت و شهرنشيني، جمعيت و اشتغال، جمعيت و محيط زيست، توزيع درآمد و فقر، امنيت غذايي، سواد و آموزش، برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان، سياست اجتماعي، بهداشت و سلامت، تغيير ساختار سني جمعيت و پيامدهاي آن و آينده باروري در ايران مطرح شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. جمعيت ايران هماکنون جزو ده کشوري است که به سرعت به سمت کهنسالي در حال حرکت است و از اين جهت در جايگاه ششم جهان قرار دارد. به گونهاي که در 20 سال آينده، وارد مرحله اول سالمندي جمعيتي خواهد شد و در ده سال آينده، مرحله دوم سالمندي را تجربه خواهد کرد. اين خطري بالقوه براي کشور محسوب ميشود؛ زيرا کاهش جمعيت به معناي کاهش نيروي انساني کارآمد و فعال است و چاره آن وارد کردن نيروي کار و کارشناسان فني از ديگر کشورهاست، که خود راه ديگري براي ورود فرهنگ بيگانه به کشور است.

* پيامدهاي کاهش جمعيت

مهم‌‌ترين نياز اوليه توسعه اقتصادي، وجود نيروهاي جوان، فعال و کارآمد است، کاهش جمعيت موجب پيري جمعيت ميشود که مانعي براي رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. به عبارت ديگر، در شرايط کنوني که جامعه اسلامي ما با معضل کاهش جمعيت مواجه است ميتوان اين امر را عامل مهمي براي عقبماندگي و عدم توسعه کشور دانست. با کاهش و رشد منفي جمعيت، جمعيت جامعه پير ميشود و از نشاط و سرزندگي لازم برخوردار نخواهد بود؛ زيرا جوانان مايه پويايي و سرزندگي جوامع هستند و اغلب نوآوريها، خلاقيتها و نيز جهشهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي از سوي نيروهاي جوان به منصه ظهور ميرسد.

* آسيبهاي اخلاقي و تربيتي

از يک سو، به آسيبهاي اخلاقي و تربيتي که متوجه خانوادههاي کمجمعيت، به ويژه تکفرزندي است و از سوي ديگر، به منافع و فوايدي که در خانوادههاي پرجمعيت وجود دارد، بايد توجه کرد زيرا کودکان در خانوادههاي کمجمعيت، به ويژه تکفرزند، همواره با سلسله خواستها و انتظارات بيپاياني رشد ميکنند که همه يا اکثر آنها برآورده ميشود. از اين رو، فرزندان در چنين خانوادههايي با مفاهيم ارزشي و اخلاقي نظير قناعت، ايثار، گذشت، کمک به همنوعان، صبر، شکيبايي، تحمل و مدارا بيگانه خواهند بود. از سوي ديگر، به دليل توجه وافر به رفاه و لذت، والدين نيز فرزند بيشتر را «مزاحم» تلقي ميکنند. والدين در چنين خانوادههايي، از نعمت فرزندان، بيبهره خواهند بود.

* برخي آسيبهاي تکفرزندي

1ـ فرزندسالاري: در خانوادههاي تکفرزندي، بيش از حد به خواستهها و مطالبات فرزند توجه شده و اغلب افراط و زيادهروي والدين در برآوردن خواستههاي تنها فرزندشان مشاهده ميشود. اين توجه بيش از حد والدين و قرار دادن فرزند در کانون توجه اثرات سوءاي بر شخصيت کودک دارد. اين گونه کودکان غالباً حساس، زودرنج، پرتوقع و کمصبر هستند، نميتوانند عواقب اشتباهات خود را آزموده و مسؤوليت عمل خود را بپذيرند. اين کودکان از جامعه پيرامونشان انتظار دارند همانند والدين با آنها رفتار کرده و چتر حمايتي خود را بر سر آنان بگسترانند. تکفرزندها کمتر با مشکلات مواجه شده و در معرض تجربه کردن شکست، ناکامي، رانده شدن و... قرار نميگيرند و شرايطي را که لازمه بلوغ روحي و رواني است تجربه نميکنند. در بسياري از اوقات از آنجا که دنياي واقعي کاملاً مطابق ميل و خواستههاي کودکان و پاسخگوي توقعاتشان نيست، دچار سرخوردگي و ناسازگاري ميشوند. به علاوه فرزندسالاري مانع شکلگيري شخصيت فعال فرزند ميشود.

2 ـ بلوغ زودرس: فرزند در دوره اوليه کودکي بيشتر نيازمند حضور والدين خود است. ولي در دومين دوره کودکياش نقش همسالان بارزتر ميشود و مهارتهاي زيادي را از آنان ميآموزد. وجود خواهر يا برادر بزرگتر نيز ميتواند زمينه مناسب براي کسب مهارتهاي اجتماعي شدن او را فراهم کند. حال اگر فرزند تک باشد به ناچار بايد در کنار بزرگسالان پرورش يابد. در نتيجه او تجربهاي از کودکي و نوجواني خود نداشته و با بازيها، کارها و نقشهاي اين گروه سني آشنا نيست. وي از لحاظ روحي و رواني بسيار سريعتر رشد کرده و دنيا را از ديد بزرگسالان ميبيند. حضور در چنين خانوادهاي که فقط شامل افراد بالغ است سبب بلوغ زودرس کودک ميشود. از عوارض بلوغ زودرس اين است که افراد در سنين کودکي در مقابل فشارهاي رواني زمان جواني قرار ميگيرند و نميدانند چه بايد بکنند.

3ـ کم شدن روابط اجتماعي و جامعهپذيري ناقص : فضاي زندگي خانوادگي توأم با فرصتهاي کافي براي روابط متقابل متنوع است، براي فرزندان الگوهاي رفتاري و زمينههاي تبادل تجارب و تمايلات و عواطف را به وجود ميآورد و از عوامل مؤثر در بهبود مهارت در روابط اجتماعي است. اما در خانواده‌‌هاي هستهاي و محدود و با فرزندان کم و به خصوص تکفرزند، برخورداري از فضاي زندگي خانوادگي ممکن نيست. گرايش به انزوا، افسردگي، ضعف در برقراري ارتباط با همسالان، توجه بيش از حد به بازيهاي رايانهاي و انفرادي و ترس يا تنفر از حضور در گروههاي اجتماعي از جمله خصوصيات تکفرزندهاست. محدوديت روابط اجتماعي در خانوادههاي تکفرزند ميتواند دنياي رواني و اجتماعي افراد را محدود جلوه دهد و در اين شرايط اگر مشکلي براي فرد به وجود آيد ممکن است پيامدهاي تهديدکنندهاي پديد آورد، زيرا فرد ميترسد با از دست دادن يک نقطه اميد و اتکا نتواند به کانون ديگري چشم اميد داشته باشد. همچنين وقتي روابط محدود است، جزئيات آن ميتواند اشتغال ذهني زيادي براي افراد ايجاد کند.

4 ـ کاهش انسجام خانواده: يکي از مؤلفههاي خانواده منسجم، پيوندهاي عاطفي و ميزان وابستگي فرزندان به والدين و به عکس است. به همان ميزان که وابستگي متعادل ضروري و داراي مزاياي فراوان است افراط و تفريط در آن داراي آسيب است و مشکلزاست. در خانوادههاي تکفرزند ميزان وابستگي افراط و تفريط دارد. به اين معنا که گاهي اوقات فرزند به سبب اشتغال والدين مورد بيمهري و بيتوجهي قرار ميگيرد و گاهي نيز در کانون توجه بيش از حد والدين است. تعدد فرزندان ميتواند سبب ايجاد هماهنگي لازم و شکلگيري وابستگي متعادل باشد. کاهش وابستگي فرزندان به خانه و خانواده در خانوادههاي تکفرزند سبب احساس تنهايي عميق، ترويج فرهنگ استقلالطلبي، کم شدن قبح تکزيستي و تجرد، کاهش قداست و اهميت تشکيل خانواده و افزايش سن ازدواج ميشود. در حاشيه شهرها که اصولاً خانوادهها جدا شده از شبکه خويشاوندي هستند شاهد افزايش کودکآزاري، کودکان رها شده و افزايش بزه هستيم.

5 ـ تضعيف شبکه ارتباطي: خويشاوندي، تجربه و ادراک مستقيم روابط انساني در قالب زندگي «خانوادگي» به شکل سنتي آن، احساس ناشي از داشتن «خواهر» يا «برادر» و در شبکه روابط خويشاوندي مثل«عمو»، عمه، دايي و خاله است که عامل پيوندها و ثبات عاطفي در روابط اجتماعي نخستين هستند. سياست تکفرزندي ميتواند تبعات مخرب عاطفي داشته و نسل بر آمده از اين خانوادهها به سمت انزوا و تنهايي سوق داده ميشوند. به علاوه خانوادههايي با فرزندان بيشتر با نشاطتر هستند و در يک خانواده کامل که به مثابه يک جامعه است هر نسبتي اعم از برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله و دايي در آن حضور دارند. بر اساس تحقيقات روانشناسان، رفتارهاي پسري که خواهر دارد بههنجارتر از رفتارهاي پسري است که خواهر ندارد.

 

 

 

 

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان