تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٢۴ |

با حضور مسؤولان و مديران شهري
فرهنگسراي فرهنگي ورزشي ولايت افتتاح شد

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

با حضور رئيس شوراي اسلامي شهر، رئيس کميسيون فرهنگي، اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار همدان، چهار فاز از فرهنگسراي فرهنگي ورزشي ولايت در محدوده خضر همدان به بهرهبرداري رسيد

 در مراسم افتتاحيه اين فرهنگسرا، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به اينکه زيرساختهاي فرهنگي، زمينه تحول در هر جامعه را فراهم ميکنند، گفت: در هيچ يک از کلانشهرهاي کشور، تناسب بودجهاي که در شهرداري همدان در بحث پروژههاي فرهنگي وجود دارد ديده نميشود.

رضا ميرزايي افزود: اعضاي شوراي اسلامي شهر و مديريت شهري بر اين باورند که توسعه فرهنگي زمينهساز تمامي توسعههاي اقتصادي و شهري است.

ميرزايي با بيان اينکه چنانچه بسترهاي فرهنگي در يک جامعه فراهم شود، آن جامعه ميتواند مسير توسعه ايدهآل را طي کند، اظهار کرد: با افتتاح اين فرهنگسرا، ساکنان محله خضر در بحث آموزشهاي ورزشي و فرهنگي فرزندانشان آسودهخاطر شدند.

وي عنوان کرد: ايجاد اينگونه فرهنگسراها در 74 محله شهر مدنظر شوراي اسلامي شهر و مديريت شهري است و اين مهم در دوره سوم و چهارم شوراي اسلامي در دستور کار بوده است.

ميرزايي همچنين با اشاره به اينکه برخي در آستانه انتخابات شوراهاي اسلامي با بيتقوايي، همواره نيمهخالي فعاليتها را ميبينند، عنوان کرد: در چنين شرايطي، هر کسي از ظن خود اقدامات را تجزيه و تحليل ميکند، در حالي که عدهاي از شهروندان شايد 30 سال است که حتي عوارض شهرداري را پرداخت نکردهاند.

وي مديريت شهري و شهروندان را لازم و ملزوم يکديگر دانست و گفت: تا زماني که شهروندان به ياري شهرداري نيايند، مديريت شهري نميتواند به تنهايي به انجام وظيفه بپردازد، ضمن اينکه چنانچه بروکراسيهاي غلط و کاغذبازيها در شهرداري اصلاح نشود، خواسته شهروندان نيز برآورده نخواهد شد.

وي بيان کرد: هنوز هم در کشور ما کساني هستند که گمان ميکنند شهرداريها با بودجه نفت و خزانه دولت اداره ميشوند در حالي که مديريت شهري يک مجموعه غيردولتي است.

وي در پايان سخنان خود خطاب به معاون اجتماعي، فرهنگي و گردشگري شهرداري عنوان کرد: نکند فرهنگسراهاي مورد بهرهبرداري همانند برخي سولههاي اداري بدون استفاده باقي بمانند، بلکه مردم بايد از 100 درصد ظرفيت اين فرهنگسراها بهرهبرداري کنند.

* خجسته: پيگيري تملک 401 هزار مترمربع زمين براي پروژههاي فرهنگي

رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان هم با بيان اينکه تاکنون 28 پروژه فرهنگي ورزشي در سطح شهر به بهرهبرداري رسيده، گفت: در سال 90، تنها 6 فرهنگسراي نيمهتعطيل داشتيم که با کمک اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرداران مختلف و معاونت فرهنگي شهرداري، تاکنون موفق شديم تملک 401 هزار و 318 متر زمين را پيگيري کنيم که از اين عدد تملک 326 هزار و 735 متر زمين به نتيجه رسيده است.

رضا غلاميخجسته ادامه داد: با قطعي شدن تملک 69 زمين، تاکنون 22 پروژه فرهنگي به بهرهبرداري رسيده که از آن جمله ميتوان به فرهنگسراي قرآني رضوان و سالن کشتي شاهد اشاره کرد.

وي همچنين با بيان اينکه ورزشکاران کشتيکار ما موفق شدند در سطح بينالمللي مقام سوم را کسب کنند، اظهار کرد: پنج مجموعه فرهنگي ورزشي نيز آماده افتتاح است که از آن جمله ميتوان به مرکز بينالمللي همايشهاي قرآني و زمين چمن مصنوعي فوتسال کوي الوند فرهنگسراي شهر بانو، اشاره کرد.

وي همچنين عنوان کرد: هماکنون 9 فرهنگسرا در حال ساخت داريم که فرهنگسراي آيتا... آخوند همداني، پارک ورزش و دهکده ورزشي نيز از آن جمله است.

وي بيان کرد: همچنين 19 پروژه آماده ساخت داريم که منتظر بودجه هستيم تا اقدامات مربوطه انجام شود، ضمن اينکه 15 قطعه زمين نيز به ساير ارگانها، نهادها و مساجد هديه شده و براي حوزه علميه خواهران نيز 102 هزار مترمربع زمين اهدا شده است.

غلاميخجسته در خصوص فرهنگسراي فرهنگي ورزشي ولايت نيز عنوان کرد: احداث اين فرهنگسرا در دوره سوم شوراي اسلامي مصوب و در سال 92 در 2 هزار و 160 مترمربع اين مجموعه کلنگزني شد.

وي با بيان اينکه احداث فرهنگسراي ولايت در شش فاز پيشبيني شده است، گفت: سالن کشتي، زمين چمن فوتسال، زمين واليبال و زمين بسکتبال از جمله اين فازها است که در حال حاضر به بهرهبرداري ميرسد و دو فاز بهرهبرداري از زورخانه و سالن ورزشي ديگري در سال آينده عملياتي خواهد شد.

غلاميخجسته همچنين با اشاره به افتتاح فاز اول مرکز همايشهاي بينالمللي و قرآني شهر در روز سهشنبه گفت: بيست و سومين مجموعه فرهنگي و ورزشي شهر که از شوراي دوره دوم کليد خورده بود، در روزهاي پاياني اسفند با ظرفيت 200 هزار نفر و در بخشهاي مختلف به بهرهبرداري ميرسد.

وي افزود: اين مجموعه شامل 14 هزار مترمربع زيربنا است و بزرگترين مجموعه فرهنگي غرب کشور خواهد بود.

وي بيان کرد: اين مجموعه شامل 8 سالن بزرگ، 21 کلاس و کتابخانهاي با ظرفيت 20 هزار جلد کتاب است.

وي همچنين با بيان اينکه از سال 90 تاکنون 92 جلسه توسط کميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي اسلامي شهر در راستاي ساخت سالنهاي ورزشي فرهنگسراها برگزار شد، گفت: به منظور ساخت مجموعههاي فعلي، از سال 90 تاکنون 208 مورد بازديد رسمي و غيررسمي توسط اعضاي کميسيون فرهنگي شورا انجام شده است.

رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر همچنين اعلام کرد: هماکنون سرانه فرهنگي ورزشي شهرداري و شوراي شهر همدان در سطح کشور رتبه نخست را داراست و در حال حاضر 20 تيم کشتي، 120 تيم فوتسال، 100 تيم نونهال و 60 تيم واليبال را اداره ميکنيم.

وي در پايان با بيان اينکه عدهاي که قرار است براي دور بعدي انتخابات شوراي اسلامي شهر نامزد شوند، عنوان ميکنند که شوراي فعلي و شهرداري هيچ کاري براي مردم نکردهاند، گفت: شوراي شهر و شهرداري با دست خالي کار بزرگي کردهاند به طوري که در سطح کشور اقداماتي نظير اين اقدامات صورت نگرفته است.

وي تصريح کرد: به لطف خدا شوراي اسلامي و شهرداري همدان از سالمترين مجموعهها در سطح کشور است که با تمام توان و دست خالي به فعاليت پرداختهاند.

*رسولي: افتتاح فرهنگسراي فرهنگي ورزشي ولايت با هزينهکرد 10 ميليارد تومان

شهردار همدان با اشاره به اينکه اين پروژه در دي ماه سال 92 کلنگزني شد، گفت: فرهنگسراي فرهنگي ورزشي ولايت در بازه زماني سه ساله به ثمر رسيد.

سيدمصطفي رسولي با بيان اينکه فرهنگسراي ولايت در چهار طبقه، با مساحت 5 هزار و 800 متر و 2 هزار و 160 متر زيربنا به بهرهبرداري رسيد، اظهار کرد: در مجموع اين پروژه با 10 ميليارد تومان هزينه، تقديم شهروندان شد.

وي با اذعان به اينکه شوراي اسلامي شهر و شهرداري همدان با افتتاح اين فرهنگسرا در منطقه حاشيهاي شهر به دنبال خدمت به اقشار کمبضاعتتر بودهاند، عنوان کرد: خوشبختانه با احداث اين پروژه، ساماندهي ساخت و ساز در محدودههاي پيراموني فرهنگسرا را شاهد بوديم.

وي با بيان اينکه ساختمان فرهنگسرا شامل سالن اجتماعات، کتابخانه، سالن مطالعه، اتاقهاي اداري، مديريت مجموعه، اتاق کارشناسان، سالن جلسات، سراي محلات، اتاق مشاوره، نمازخانه، تأسيسات و پارکينگ است، عنوان کرد: بخش ورزشي فرهنگسرا نيز شامل زمين چمن فوتسال، زمين واليبال، زمين بسکتبال و اجراي مراحل آمادهسازي سالن کشتي است.

رسولي همچنين بيان کرد: در اين مجموعه کلاسهاي فرهنگي و آموزشي نظير کلاس خياطي، خوشنويسي، نقاشي، آموزش زبانهاي خارجي، کارگاه آموزشي رايانه، آموزش احکام، آموزش روخواني و قرائت قرآن کريم، تفسير قرآن و نهجالبلاغه، کارگاه آموزشي شهروند، کارگاه آموزشي سلامت، آموزش قاليبافي و تهذيب، عکاسي و سفرهآرايي برگزار ميشود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اذعان به اينکه ورزشکاران خوبي از بدنه حاشيه شهر براي استان کسب افتخار کردند، گفت: هماکنون سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري بالغ بر 100 تيم را اداره ميکند.

گفتني است، طي اين مراسم، چهار فاز از مجموعه فرهنگي ورزشي ولايت با 2 هزار و 160 مترمربع زيربنا در زميني به مساحت 5 هزار و 800 مترمربع به بهرهبرداري رسيد.

 

 

 

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان