تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٨/١٢ |


شورای اقتصادی در شهرداری همدان تشکیل شود

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: انتظار می رود شورای اقتصادی در شهرداری همدان تشکیل شود تا موضوعات مطرح شده در این حوزه همراه با پیوست اقتصادی باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، حسین قراباغی در کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورا با محوریت بررسی مباحث سرمایهگذاریهای شهرداری و سازمانهای تابعه، گفت: باید قطار سرمایهگذاری شهر را به کمک سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی استان بر روی ریل توسعه حرکت دهیم.

قراباغی با تأکید بر اینکه کمک و همراهی سرمایهگذاران نباید در حد حرف بلکه عملی باشد، افزود: وضعیت سرمایهگذاری شهرداری و سازمانهای تابعه در سایر نهادها و شرکتها باید به روز رسانی و تقویت شود، همچنین عواید حاصل شده و جایگاه حقوقی این مجموعه به نسبت سهام نیز تعیینتکلیف و بهرهبرداری لازم صورت پذیرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان همچنین گفت: پروژههای سرمایهگذاری و مشارکتی مدنظر مدیریت شهری باید ساماندهی شود تا قابل اجرا و عملیاتی باشد.

قراباغی با اشاره به اینکه بیکاری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور بهویژه شهر همدان محسوب میشود، اظهار کرد: توسعه حوزه سرمایهگذاری با هدف ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در شهر یکی از برنامهها و سیاستگذاریهای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم همدان است که خوشبختانه مجموع مسؤولان استان، اعضای شورای شهر همدان و مجموعه شهرداری همسو و موافق سرمایهگذار و سرمایهگذاری هستند.

وی ادامه داد: مسؤولان امر باید تمام تلاش خود را به منظور فراهم کردن زیرساختهای مناسب و امن برای سرمایهگذاران به کار گیرند.

قراباغی با بیان اینکه باید وضعیت پروژههای نیمهکاره سرمایهگذاری شهرداری همدان تعیینتکلیف شود؛ عنوان کرد: شهرداری میتواند پروژههای حوزه سرمایهگذاری را به صورت مشارکتی به مرحله اجرا برساند تا با مشکل مواجه نشود.

* گردان: سال آینده بستههای تشویقی سرمایهگذاری افزایش مییابد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان هم در این کمیسیون گفت: اگر تمام پروژههای سرمایهگذاری شهرداری همزمان با یکدیگر پیش بروند، به نتیجه نمیرسد.

کامران گردان با تأکید بر اینکه درآمد پایدار شهرداری به هر طریق ممکن، باید ایجاد شود افزود: انتظار میرود پروژههای زودبازده حوزه سرمایهگذاری شهرداری در اولویت قرار گیرند.

وی بیان کرد: شورای اسلامی شهر همدان در سال آینده بستههای تشویقی بیشتری را برای حوزه سرمایهگذاری شهرداری در نظر گرفته است.

*بادامینجات: ضرورت آسیبشناسی پروژههای سرمایهگذاری شهرداری

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان هم گفت: برخی از پروژههای سرمایهگذاری شهرداری همدان دارای بازه زمانی تعریف شده و مناسبی هستند که اگر فاصله بگیرد، هیچگونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

حمید بادامینجات افزود: آسیبشناسی پروژههای سرمایهگذاری در شهرداری ضرورت دارد تا مشکلات احصاء شوند و در پروژههای جدید شاهد دوبارهکاریها نباشیم.

سید مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه گفت: باید پروژههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت مشخص و اولویت بندی شوند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان